Twój koszyk: 0.00 zł

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

Regulamin

Zaktualizowany - aktualnie obowiązujący od 25.12.2014 regulamin sklepu MagWords

MagWords to sklep internetowy, dostępny w domenie MagWords.pl, prowadzony przez prowadzony jest przez firmę MagWords.pl Mariusz Piotrowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Książęcej 2, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Rzeszowa pod numerem 14567 T, NIP: 813-178-11-14, REGON: 691759008, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@magwords.pl

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.magwords.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu MagWords dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie MagWords (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na MagWords.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z MagWords.pl Mariusz Piotrowski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie (Formularza) obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MagWords.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w MagWords.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a MagWords.pl Mariusz Piotrowski której przedmiotem są usługi świadczone przez MagWords.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w MagWords.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z MagWords.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w MagWords.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MagWords.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy tj. Rzeszów ul. Książęca 2. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w MagWords.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MagWords.pl Mariusz Piotrowski dotycząca zakupu danego produktu w MagWords.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w MagWords.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach MagWords.pl, MagWords.p Mariusz Piotrowski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w MagWords.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego używa się przycisku oznaczonego słowami  "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Korzystając z tego przycisku, Konsument w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach MagWords.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MagWords.pl Mariusz Piotrowski zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez eCard S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304.
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard, AmericanExpress) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez eCard (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w MagWords.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są możliwe do odebrania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gdy towar posiada gwarancję, wówczas czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach MagWords.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „załącznki” w opisie każdego produktu. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Produkt należy odesłać na adres Rzeszów 35-625, ul. Książęca 2 bądź dostarczyć osobiście do siedziby firmy MagWords.pl mieszczącej się w Rzeszowie po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w MagWords.pl, w zakładce „Pomoc”.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez MagWords.pl odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt MagWords.pl Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Agito.pl pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce „Pomoc”.

13. MagWords.pl Mariusz Piotrowski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres MagWords.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt Magwords.pl po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep MagWords.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MagWords.pl Mariusz Piotrowski albo MagWords.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

16. Magwords.pl Mariusz Piotrowski rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MagWords.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Magwords.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w MagWords.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "sklep@magwords.pl" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MagWords.pl Mariusz Piotrowski dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu MagWords.pl w Rzeszowie 35-625, ul. Książęca 2 na swój koszt.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu MagWords.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu MagWords.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe MagWords.pl Mariusz Piotrowski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w MagWords.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w MagWords.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez MagWords.pl Mariusz Piotrowski w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o MagWords.pl.

21. MagWords.pl Mariusz Piotrowski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MagWords.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MagWords.pl który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MagWords.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w MagWords.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MagWords.pl Mariusz Piotrowski.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MagWords.pl Mariusz Piotrowski w ramach MagWords.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

25. Żadne z postanowień powyższego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Każdy klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.MagWords.pl ma obowiązek zapoznać się z powyższym regulaminem. Dokonanie zakupu w sklepie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW !
MagWords.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. MagWords.pl Mariusz Piotrowski oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Magwords.pl Mariusz Piotrowski oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MagWords.pl oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MagWords.pl oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem MagWords.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w MagWords.pl jest MagWords.pl Mariusz Piotrowski

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MagWords.pl oraz Sklepu w zakresie w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach MagWords.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać MagWords.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w MagWords.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MagWords.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MagWords.pl i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez MagWords.pl oraz sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z MagWords.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MagWords.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi eCard za towary nabyte w MagWords.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez eCard S.A  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez eCard S.A. płatności za nabyte w MagWords.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w MagWords.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

10. MagWords.pl oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MagWords.pl lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez MagWords.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż magWords.pl lub Sklep administratorowi danych.

11. MagWords.pl oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. MagWords.ploraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. MagWords.pl lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec MagWords.pl lub Sklepu. lub też gdy MagWords.pl lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w MagWords.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. MagWords.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. MagWords.pl Mariusz Piotrowski stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z MagWords.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z MagWords.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
MagWords.pl Mariusz Piotrowski 
ul. Książęca 2
36-625 Rzeszów

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MagWords.pl Mariusz Piotrowski
ul. Książęca 2
35-625 Rzeszów
sklep@magwords.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.MagWords.pl prowadzony jest przez firmę MagWords.pl Mariusz Piotrowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Książęcej 2, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Rzeszowa pod numerem 14567 T, NIP: 813-178-11-14, REGON: 691759008

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową pomocy i zabawek edukacyjnych za pośrednictwem sieci Internet, z którym Klienic mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mailowym: sklep@magwords.pl 

1. ZAMÓWIENIA

1.1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.MagWords.pl, w szczególnych przypadkach również drogą telefoniczną.

1.2. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymany przez klienta e-mail z informacją, iż złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Otrzymanie wiadomości z potwierdzeniem zakupu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

1.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a w szczególności podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie.

1.4. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową oznacza akceptację regulaminu oraz warunków finansowych dotyczących zakupu towaru i jego dostawy.

1.5. Klient może anulować złożone zamówienie lub zmienić adres wysyłki towaru do momentu jego wysłania.

1.6. Dostępność towarów w sklepie jest aktualizowana, może się jednak zdarzyć, iż z przyczyn od nas niezależnych towar będzie czasowo niedostępny. W takim przypadku klient otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail i zostanie mu zaproponowany inny sposób realizacji zamówienia. Może to być częściowa realizacja, wybór innego produktu lub wydłużenie czasu oczekiwania na zamówiony towar. W przypadku niedostępności towaru sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia, klient natomiast ma prawo odstąpić od transakcji i anulować całość zamówienia.

2. WYSYŁKA TOWARU

2.1. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się zwyczajowo na drugi dzień od otrzymania wpłaty na konto, jednakże zastrzegamy sobie możliwość wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto, o innym terminie realizacji wysyłki klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail. Wysyłka odbywa się na terenie Polski oraz innych krajów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na życzenie Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Animacja Flash             

2.2. Koszty wysyłki towaru w całości pokrywa Klient, z wyjątkiem zakupów o min. łącznej wartości 199 zł, kiedy to koszt wysyłki pokrywa sprzedawca (dotyczy wysyłek tylko na terenie Polski).

2.3. W przypadku darmowych przesyłek (zakupy powyżej. 199 zł) są one wysyłane do najbliższej placówki pocztowej lub najbliższego paczkomatu. W przypadku braku paczkomatu w miejscowości kupującego zamówienie jest wysyłane do najbliższej placówki pocztowej.

2.4. Koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia, zależne są od wagi paczki oraz kraju przeznaczenia. Przesyłki zagraniczne zwyczajowo realizowane są Pocztą Polską. Koszt wysyłki jest zgodny z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej + należny podatek VAT.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Sklep akceptuje trzy formy płatności: „przedpłata” (przelewem na konto), „za pobraniem” (u listonosza lub kuriera) oraz "odroczony termin płatności" - termin 7 dni (tylko dla jednostek budżetowych).

3.2. W przypadku wyboru formy płatności typu „przedpłata” odpowiednią kwotę należy wpłacić bezpośrednio na konto sklepu , lub przy wykorzystniu bepiecznej platformy płatniczej eCard za pomocą dostępnych form płatniczych (e-przelew, karta kredytowa).

3.3. Płatności należy dokonać najpóźniej w terminie 10 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

4.2. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

4.3. Odstępując od umowy klient odsyła towar przesyłką rejestrowaną (list polecony/paczka) na adres: MagWords.pl, ul. Książęca 2, 35-625 Rzeszów. Zwrot środków nastąpi w maksymalnym w terminie 7 dni, dokonany zostanie w analogiczny sposób tzn. na rachunek lub kartę z którego/której dokonano płatności.

4.4. Przesyłki (tylko polecone) prosimy kierować na adres siedziby firmy. Klientowi zostanie zwrócona wpłata na wskazane konto.  Maksymalny czas zwrotu pieniędzy wynosi 7 dni. 

4.5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres siedziby firmy.

4.6. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia techniczne, klient ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

5.1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu MagWords są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5.2 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

6. Żadne z postanowień powyższego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Każdy klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.MagWords.pl ma obowiązek zapoznać się z powyższym regulaminem. Dokonanie zakupu w sklepie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW !
MagWords.pl